Projekty

Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Mateřská škola je íjemcem finanční podpory z EU na pořízení učebních pomůcek využitelných pro
rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Rozvojové aktivity v mateřské škole

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019588

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace realizuje projekt v období od 1.9.2021 do 30.6.2023 .

Projekt „Rozvojové aktivity v mateřské škole“ je spolufinancován Evropskou unií“.

 

Tvoření ze dřeva a papíru

Projekt je zaměřen na polytechnické vzdělávání dětí předškolního věku s důrazem na ekologické myšlení. Cílem projektu je vést děti k aktivnímu využití volného času, rozvoj celé osobnosti dítěte, rozvoj všech psychomotorických oblastí, hrubé a jemné motoriky, obrazotvornosti, kreativity, posloupnosti, představivosti, nápaditosti, orientace na ploše i v prostoru, rozvoj pravolevé orientace, manuální zručnosti, vytrvalosti, kooperace, prodlužování a cílené koncentrace pozornosti a schopnost dovést činnost do konce se zhodnocením výsledku práce. Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Malý inženýr

Projekt je zaměřen na polytechnické vzdělávání dětí předškolního věku. Cílem projektu je vést děti k aktivnímu využití volného času, rozvoj celé osobnosti dítěte, rozvoj všech psychomotorických oblastí, logického myšlení, posloupnosti, představivosti, orientace na ploše i v prostoru, rozvoj pravolevé orientace, jemné motoriky, manuální zručnosti, vytrvalosti, prodlužování a cílené koncentrace pozornosti a schopnost dovést činnost do konce se zhodnocením výsledku práce.  Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Přemýšlej a táhni figurou

Cílem projektu je vést děti k aktivnímu využití volného času, rozvoj celé osobnosti dítěte, rozvoj všech psychomotorických oblastí, logického myšlení, posloupnosti, představivosti, orientace na ploše i v prostoru, rozvoj pravolevé orientace, jemné motoriky, vytrvalosti, prodlužování a cílené koncentrace pozornosti a schopnost dovést hru do konce.  Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Prostorové kompenzační pomůcky Cubic a Wagon Toy

Cílem projektu je začlenit všechny děti s podpůrnými opatřeními do sociálně společenské oblasti, do správné kooperace a komunikace s vrstevníky, dále posílit oblast jemné i hrubé motoriky, obratnost a odhodlání, rozvinout orientaci v prostoru, umožnit se variabilně pohybovat v daném prostoru se zapojením logického myšlení a představivosti. Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

 

 

 

 

Zvládneme to hravě

Projekt Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami "Zvládneme to hravě" je určen dětem od tří do sedmi let z mateřské školy Hláska, dětem z běžných mateřských škol a dětem, které mateřskou školu nenavštěvují.

Děti z běžných mateřských škol a děti nenavštěvující předškolní zařízení se účastní nabízených aktivit v budově MŠ Palackého 37. Aktivity zaměřené na posilování oslabených psychomotorických oblastí jsou realizovány každé úterý od 16 do 17 hodin. Aktivity Individuální logopedická péče a Poradenství pro rodiče jsou organizovány dle harmonogramu.

Cílem projektu je zvýšení kvalitativních předpokladů pro vstup a zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci vzdělávacího systému základního školství, vytváření inkluzivního prostředí ve škole, které poskytuje přiměřené podněty dětem s rozdílnými schopnostmi a možnostmi, záměrné a cílené posílení percepčně motorických oblastí včetně logopedické péče. Cílem projektu je dokonalejší připravenost dětí do základních škol, lepší psychická zralost a zdárné předpoklady pro zvládnutí trivia - čtení, psaní, počítání. Projekt posílí zdravé sebevědomí, pocit úspěchu i celkový statut dítěte ve třídě vrstevníků i v budoucím životě. Celkovým výstupem projektu budou posílené a vyvážené jednotlivé percepčně motorické oblasti, posílené motorické oblasti řeči, prevence předcházení specifickým poruchám učení a následně chování, inovace vzdělávacích metod v oblasti speciální pedagogiky u děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jež obsáhne metody, postupy a formy práce s těmito dětmi.

Zvládneme to hravě
Za poklady přírody