Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

Zpět na seznam14. 03. 2023

Vážení rodiče,

v této aplikaci si můžete vygenerovat žádost o přijetí  https://zapisdoms.mestojablonec.cz/ (Zápis do MŠ). Jsou pro vás připraveny informace k letošním zápisům do mateřských škol.

Podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání proběhne dne 11.5.2023 od 8 do 16h  v budově mateřské školy v ulici Palackého 37  - 1. patro ředitelna.

 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 se týká dětí narozených do 31. 8. 2018.

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání bude možné generovat v termínu od 24. dubna 2023. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve čtvrtek 11. května 2023. K tomuto datu bude probíhat sběr vyplněných žádostí dle informací v aplikaci https://zapisdoms.mestojablonec.cz/a pokynů uvedených na webových stránkách mateřské školy (viz informace Podávání žádostí). V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít  svého procesního práva vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí, a to dne 23. května 2023 v době od 10 do 12 hod. v budově mateřské školy, kam jste podali žádost o přijetí.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2023, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

 

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba předložit:

  • řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ,
  • potvrzení o řádném očkování dítěte, případně potvrzení dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • rodný list dítěte - pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.
  • v případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2023)

Body

Předškolák – 6letý a starší s odkladem školní docházky

480 bodů

Předškolák – 5letý

460 bodů

Dítě 4leté

440 bodů

Dítě 3leté

400 bodů

Dítě 3leté (od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023)

350 bodů

Dítě 2leté

0 bodů

Jednoletí

nepřijímáni

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2023, děti 3leté jsou počítány do 31.12.2023. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do zpravidla 6 let, přičemž dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Z uvedeného vyplývá, že dolní věková hranice pro podání žádosti je dovršení věku tří let, a to k 31. 8. 2023.  

Trvalý pobyt dítěte  1)

Body

Trvalý pobyt na území města Jablonec nad Nisou

300 b.

Trvalý pobyt mimo město Jablonec nad Nisou

0 bodů

Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města Jablonec nad Nisou může být přijato do mateřské školy pouze v případě volné kapacity mateřské školy. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání. Pokud se trvalý pobyt dítěte liší od trvalého pobytu zákonných zástupců, prokazuje se občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu. 
V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Prokazuje se předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v Jablonci nad Nisou.

Sourozenec dítěte v MŠ

Body

sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2023, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023)

10 bodů

Dvojčata - body získávají obě děti

10 bodů

starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku

0 bodů

Den věku dítěte v roce narození

Body

Za každý den k 31. 8.

0.02 bodu

 

 

 

Doplňující kritéria
Speciální třídy (MŠ Palackého, MŠ U Přehrady)
na základě doporučení školského poradenského zařízení

Počet obsazovaných míst

Běžné třídy  8

Speciální třídy  16  pro děti s vadami řeči

                                2 pro děti s jiným postižením

 

Mgr. Jana Brethová

ředitelka MŠ