Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Zpět na seznam23. 03. 2022

 

Vážení rodiče,

v této aplikaci si můžete vygenerovat žádost o přijetí  https://zapisdoms.mestojablonec.cz/ (Zápis do MŠ). Jsou pro vás připraveny informace k letošním zápisům do mateřských škol.

Podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání proběhne dne 12.5.2022 od 8 do 16h  v budově mateřské školy v ulici Palackého 37  - 1. patro ředitelna.

 

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba předložit:

  • řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ,
  • potvrzení o řádném očkování dítěte, případně potvrzení dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • rodný list dítěte - pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.
  • v případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2022)

Body

Předškolák – 6letý a starší s odkladem školní docházky

480 bodů

Předškolák – 5letý

460 bodů

Dítě 4leté

440 bodů

Dítě 3leté

400 bodů

Dítě 3leté (od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022)

350 bodů

Dítě 2leté

0 bodů

Jednoletí

nepřijímáni

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2022, děti 3leté jsou počítány do 31.12.2022. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do zpravidla 6 let, přičemž dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Z uvedeného vyplývá, že dolní věková hranice pro podání žádosti je dovršení věku tří let, a to k 31. 8. 2022.  

Trvalý pobyt dítěte  1)

Body

Trvalý pobyt na území města Jablonec nad Nisou

300 bodů

Trvalý pobyt mimo město Jablonec nad Nisou

0 bodů

Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města Jablonec nad Nisou může být přijato do mateřské školy pouze v případě volné kapacity mateřské školy. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání. Pokud se trvalý pobyt dítěte liší od trvalého pobytu zákonných zástupců, prokazuje se občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu. 
V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Prokazuje se předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v Jablonci nad Nisou.

Sourozenec dítěte v MŠ

Body

sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2022, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022)

10 bodů

Dvojčata - body získávají obě děti

10 bodů

starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku

0 bodů

Den věku dítěte v roce narození

Body

Za každý den k 31. 8.

0.02 bodu

 

 

 

Doplňující kritéria
Speciální třídy (MŠ Palackého)
na základě doporučení školského poradenského zařízení

 

Volná místa:

Běžné třídy                14

Speciální třídy                       4

 

 

Mgr. Jana Brethová

ředitelka MŠ